[wmf_slider no="228"][/wmf_slider]

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผน Kick Off และกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จังหวัดลำปาง 2564

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประชุมประจำเดือน กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร ประชุม กวป. เดือน เมษายน 2564 ได้ลิงค์นี้ครับ Link คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด  

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่10 ปี 2563

ประชุม กวป. ครั้งที่10 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา

0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา 1.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 2.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้านล่างนี้ครับ

เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายการผลักดันการฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบูรณาการร่วมกับการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) ประกอบกับเพื่อให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564...

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

0
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ) รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจ หลักที่เลือก ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ PrintScreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น...