[wmf_slider no="228"][/wmf_slider]

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผน Kick Off และกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จังหวัดลำปาง 2564

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประชุมประจำเดือน กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร ประชุม กวป. เดือน เมษายน 2564 ได้ลิงค์นี้ครับ Link คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด  

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่10 ปี 2563

ประชุม กวป. ครั้งที่10 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

0
ข้อ1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ ข้อ2. หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม ข้อ3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ข้อ4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน ข้อ5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ข้อ6. ถ้ามีระบบการตอบสนองให้...

แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
แนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1. สารทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 - 3 วัน พื้นผิวที่อาจสัมผัสปนเปื้อนเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น้้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการท้าลาย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ดังนี้ 1) น้้ายาฟอกขาวสามารถใช้ส้าหรับท้าความสะอาดพื้นผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้ a. พื้นผิวทั่วไป ใช้น้้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้้า...