สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผน Kick Off และกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จังหวัดลำปาง 2564

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่10 ปี 2563

ประชุม กวป. ครั้งที่10 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

0
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ) รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจ หลักที่เลือก ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ PrintScreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น...

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

0
ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

กรมอนามัย ห่วง เกษตรกรสัมผัสดิน โคลนพุ น้ำปนเปื้อนเชื้อโรค เสี่ยงเป็นโรคไข้ดิน

0
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วง ประชาชนกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่ ทำสวน ที่ต้องขุดดิน หรือสัมผัสดินในช่วงหน้าฝน อาจสัมผัสดิน โคลนพุ น้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้เสี่ยงโรคเมลิออยโดสิสหรือโรคไข้ดิน     นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขัง โดยทั่วไปน้ำผิวดินมักปนเปื้อนเชื้อโรค โลหะหนัก และสารเคมี อาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ ซึ่งประชาชนกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่ ทำสวน ที่ต้องขุดดิน นับเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเมลิออยโดสิสหรือโรคไข้ดิน...