สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผน Kick Off และกิจกรรมของขวัญปีใหม่ จังหวัดลำปาง 2564

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่10 ปี 2563

ประชุม กวป. ครั้งที่10 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง เอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากตาม Link นี้ครับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”

0
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานภารกิจปฐมภูมิโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และเครือข่าย อสม. ตำบลเวียงเหนือและตำบลบ่อแฮ้วได้ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ” โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ โดยมี นพ.ชนินท์ ประคองยศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ลำปาง...