ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฎิทินประชุม VDO Conference

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ

0
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามบทบาทหน้าที่นายทะเบียนจังหวัด ได้อนุมัติให้นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือและบันทึกถ้อยคำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณทิพย์โอสถ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

0
ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อ2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมแผนยุทธศาสตร์ที่ 2         ...

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

0
ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

EB15 เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน

0
ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ข้อ2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ข้อ3. ภาพถ่ายประกอบ ข้อ4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ข้อ5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS