ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามส่งมอบ ภารกิจสาธารณสุข สถานีอนามัย/รพ.สต. ให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง, รพ.สต.บ้านฟ่อน, รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า, รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง, รพ.สต.บ้านกาด และ รพ.สต.บ้านแม่กืย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านป่าเหว และ รพ.สต.บ้านแม่กองปิน อำเภอเมืองปาน

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ

การประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบ รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3เดือน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ One Page