นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Previous
Next
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Health Office
ITA
e-Office
HDC ลำปาง
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
facebook
สื่อสารความรู้
ตารางห้องประชุม
ข้อมูล CMI จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สอบทานระบบบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 1 (ล้านนา 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมแบ่งมอบภารกิจ ถวายความปลอดภัย ในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ประชุม กวป. ปี 2565
โปรแกรมระบบกำกับแผนงานฯ ปี 2566
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี65
e-Slip
รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ชุดข้อมูล HDC ลำปาง
ประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม
สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ. ปี 2565
โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 3  ถนนป่าขาม  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000
โทร. 054 227526-8  โทรสาร 054 323534