ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ/ระดับชำนาญงาน-อาวุโส หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิท …

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ …

ประกาศเรื่อง ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ