กลุ่มงานยุทธฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น […]

กลุ่มงานยุทธฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำปาง

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำป […]