ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

“ศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อใ […]