ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

1) กล้องส่องตรวจลําไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,018,800 บาท
2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลําไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,254,400 บาท
3) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 1,048,600 บาท
4) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จํานวน 2 ชุด ๆ 490,000 บาท เป็นเงิน 980,000 บาท
5) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ํา ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,028,200 บาท
6) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,176,000 บาท
7) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 470,400 บาท
8) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 632,100 บาท
9) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือขายจํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 147,000 บาท
10) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลมีสาย จํานวน 1 เครื่องเป็นเงิน 4,194,400บาท

Attachments