ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อำเภอเกาะคา สำนักงาสาธารณสุขอำเภอเกาะคาและมูลนิธิกาญจนบารมี  จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเกาะคา โดยมี นางวณิชดา  ไชยศิริ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  มีกิจกรรมการรณรงค์ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปและสตรี เข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยที่มี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ให้บริการตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมและส่งต่อผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมไปยังโรงพยาบาล หรือศูนย์รักษาโรคมะเร็ง เพื่อวินิจฉัยและรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ครั้งนี้ เป็นสตรีไทยอายุ 25 ปี ขึ้นไป ในอำเภอเกาะคา และจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 171 คน ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง