นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแถลงข่าวจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในประเด็น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว