ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานภารกิจปฐมภูมิโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และเครือข่าย อสม. ตำบลเวียงเหนือและตำบลบ่อแฮ้วได้ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ” โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ โดยมี นพ.ชนินท์ ประคองยศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ลำปาง กล่าวรายงานและมี นางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 80 รูป ณ  โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง