เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top