ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่2/2564 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมลำบากและด้อยโอกาส ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

0
461