สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2566 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top