ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ(ครั้งที่ 2) ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

0
391