ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้นฯ โรงพยาบาลแม่ทะ