ข่าวประกาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ พ.ศ. 2562