ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายการผลักดันการฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบูรณาการร่วมกับการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) ประกอบกับเพื่อให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://tcm.dtam.moph.go.th/ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564