การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top