ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด ส่งเสริมการตลาดและสมุนไพร จึงได้มีการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร และรับสมัครคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้