ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในสังกัดสำนังานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top