ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top