เชิญชวนประชาชนใช้บริการ LPHO Dental Clinic คลินิกทันตกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เปิดคลินิกทันตกรรม บริเวณชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟันฟันเทียม ถอนฟัน ตลอดจนการให้คำปรึกษาให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี โดยมีอัตราค่าบริการแบบเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐ (ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลำปางมารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง โดยต้องชำระเงินเองและนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด) สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันและผ่าฟันคุดในวงเงิน 900 บาท / ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับช่วงนี้ยังต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากสำนักงานประกันสังคมไปก่อน) สำหรับการใส่ฟันปลอมฐานพลาสติก ต้องสำรองจ่ายและเบิกคืนได้ในวงเงิน 1500 บาท
ขออภัยสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องชำระเงินเอง เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถชำระเงินค่าบริการทันตกรรมจากระบบการโอนโดยสแกน QR code ได้โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 เปิดให้บริการในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร 054 227527-9 ต่อ 124 สำหรับการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการนั้นมีแผนจะเปิดให้บริการในระยะต่อไปซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง