ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. สารทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ
เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 – 3 วัน พื้นผิวที่อาจสัมผัสปนเปื้อนเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น้้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการท้าลาย
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ดังนี้
1) น้้ายาฟอกขาวสามารถใช้ส้าหรับท้าความสะอาดพื้นผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้
a. พื้นผิวทั่วไป ใช้น้้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้้า 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือ
เท่ากับ 500 ppm)
b. พื้นผิวที่มีน้้ามูก น้้าลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ห้องสุขา โถส้วม ใช้น้้ายาฟอกขาว
เจือจาง 1 ส่วนในน้้า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที
2) ส้าหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ 70% แอลกอฮอล์ท้าความสะอาดได้
3) สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า ที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน
ควรท้าความสะอาดก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกใน
ครัวเรือนได้
2. แนวทางการท าความสะอาดส าหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล
1) ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนด้าเนินการท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเชื้อ
2) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะท้าความสะอาดพื้นที่หรือพื้นผิว ที่
ปนเปื้อนเชื้อ ระหว่างท้าความสะอาด หากถุงมือช้ารุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุง
มือคู่ใหม่ทันที ควรก้าจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากท้าความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้
แว่นตา Goggles ควรท้าการฆ่าเชื้อหลังการใช้แต่ละครั้ง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้้าทันทีหลังจาก
ถอด PPE
3) เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับ เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด
4) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อการระบายอากาศ เมื่อใช้น้้ายาฆ่าเชื้อหรือน้้ายาฟอกขาว
5) ท้าความสะอาดพื้นด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อหรือน้้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้
6) เช็ดท้าความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนัก
พิงที่นั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
7) ท้าความสะอาดห้องน้้า รวมถึงสุขภัณฑ์ และพื้นผิวในห้องน้้าโดยการราดน้้ายาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง
น้อย 15 นาที แล้วล้างทำความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้้ายาล้างห้องน้้าตามปกติ
8) เช็ดพื้นผิวทั้งหมดที่อาจปนเปื้อนด้วยน้้ายาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล์ ตามความเหมาะสมของ
วัสดุ
9) ซักท้าความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยน้้าร้อน ใช้ผงซักฟอกในน้้าที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที

10) ทิ้งอุปกรณ์ท้าความสะอาดที่ท้าจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพื้น ผ้าเช็ด หลังจากท้าความสะอาด
และฆ่าเชื้อในแต่ละพื้นที่ โดยสวมถุงมือ และน้าอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด
11) ท้าการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ท้าความสะอาดที่ต้องน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้้ายาฟอกขาว
12) ท้าความสะอาดถังถูพื้น โดยแช่ในน้้ายาฟอกขาวหรือล้างในน้้าร้อน
13) การท้าความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้้าหมาด ๆ
ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการสร้าง
ละอองท าให้เสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้
ควรหลีกเลี่ยงการสร้าง
ละอองในระหว่างการท้าความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนื่องเมื่อท้าความสะอาดพื้นหรือ
พื้นผิวในแนวนอนแทน
14) เมื่อท้าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในวันถัดไปเป็นเวลา 1 วัน
15) ท้าการก้าจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับผู้ที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
1. ควรสวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง แว่นตากันลม หรือเครื่อง
ป้องกันใบหน้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
2. ขณะท้าความสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก
3. ควรถอดถุงมือและทิ้งทันที หากช้ารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมือคู่ใหม่
4. ควรล้างมือด้วยสบู่และน้้าทันทีหลังจากถอด PPE แต่ละชิ้นออกหลังจากท้าความสะอาด
เอกสารอ้างอิง
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-
guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaningguidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection