นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบนโยบายการบริหารจัดการการเงินการคลัง

0
166