ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบนโยบายการบริหารจัดการการเงินการคลัง