นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบนโยบายการบริหารจัดการการเงินการคลัง

0
297