นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบนโยบายการบริหารจัดการการเงินการคลัง

0
541