ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “NCDs Forum”

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “NCDs Forum” เพื่อบูรณาการประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.45-12.00 น. ในรูปแบบ Virtual Online Conference ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ