ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564