ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

0
324