ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์โครงการลดเค็ม โดยออกตรวจความเค็มในอาหาร แผงจำหน่ายอาหารปรุงสุก และ ประเมินรับรองตลาดตามเกณฑ์มาตรฐาน Healthy Market