ข่าวประกาศ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ข้อ1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วยงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นรายหมวด ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง, ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น (โดยรูปเล่มต้องมีลักษณะดังนี้ ปกหน้า, คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา, ภาคผนวก, บรรณานุกรม, และปกหลัง ) โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 4 องค์ประกอบ 

ข้อ2 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อ3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS