พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะกำลังคน ภายใต้การขับเคลื่อนงาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชา “การพัฒนาสุขภาพชุมชน” วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top