ข่าวประกาศ

EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1

ข้อ1. เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส
1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อ3. ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถประกาศเผยแพร่แผนภายใน 30 วันทำการ ให้อธิบาย ชี้แจงเหตุผลประกอบในเอกสารแบบสำรวจ)
– การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทำ 2 งบ ดังนี้
3.1.1 งบดำเนินงาน
3.1.2 งบลงทุน
3.1.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
3.1.2.2 งบเงินอุดหนุน ปี 2563
3.1.2.3 งบรายจ่ายอื่น ปี 2563
3.1.2.4 เงินบำรุง ปี 2563

จุดสำคัญ

30 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบ (พัสดุ) ได้รับหนังสือ กรณีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ต้องขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง แต่ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน

– ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, วันที่ประกาศเผยแพร่ (ระบุในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์)

3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ คือ

3.1.4.1 ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อหรือจ้าง

3.1.4.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

3.1.4.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

3.1.5  มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

3.1.8  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.1.9 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ

     3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทางมาตรการกลไก (ตามข้อ 3 ในส่วนที่ 1) เช่น งบลงทุนทุกไตรมาส, งบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                   

3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางในข้อ 3.1.4  และต้องมีรายละเอียด 4 ข้อ ดังนี้

1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อหรือจ้างแล้ว

2) วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง

3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง

4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

** ข้อ 1) – 4) เอามาจาก สขร.1 แล้วเอามาจัดทำช่องใหม่ โดยให้มี 4 หัวข้อตามที่กำหนด**

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.2.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจัดทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ)

3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

  1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
  2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

กรณีหน่วยงานมีเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 1 แสน ให้นำชุดที่ไม่เกิน 1 แสนมา 2 ชุด

 

 

 

Attachments