โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top