ข่าวประกาศ

EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

ไตรมาสที่ 3  ข้อ1 (1.1) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป

ไตรมาสที่ 4  ข้อ 1 (1.1) วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

     ไตรมาสที่ 3 ข้อ1 (1.2) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด

ไตรมาสที่ 4  ข้อ1 (1.2) วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงฯ

1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000.- ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน Web Site ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์

ไตรมาสที่ 3 EB3 ข้อ 1 (1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000

ไตรมาสที่4 EB3 ข้อ1 (1.3) ชุดซื้อจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000

1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 ข้อ 1 (1.4) ภาพุถ่าย

ไตรมาสที่ 4  ข้อ 1 (1.4) ภาพถ่าย

1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 ข้อ1 (1.5) Print Screen

ไตรมาสที่4 EB3  (1.5) Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน

1.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

Attachments