กรมการแพทย์แผนไทยและการแพย์ทางเลือก โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 (3rd Enzyme therapy workshop) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมกราฟโฮเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 9,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top