โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือมาตรฐานรายงานต้นทุน (Standard Cost Report) ของสถานพยาบาลนำร่อง เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top