อย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ปรับหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่

อย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร
ปรับหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่

Locker1.png รายละเอียด​ 

ผู้ผลิตรายใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564

ผู้ผลิตรายเก่า (ที่มี อ.2 หรือ สบ.1/1 หรือ สบ.1 ก่อนวันที่ 11 เม.ย.2564) ผ่อนผันให้ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
สามารถเลือกรูปแบบการอบรมและสอบวัดความรู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ศึกษาด้วยตัวเองจาก “คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง  และสมัครเข้ารับการสอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิ อย. เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย.  และ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์สมาคมเภสัชฯ (link : https://phpa-th.com/)

  2. การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ และสอบวัดความรู้ในระหว่างการอบรม เช็คกำหนดการอบรมออนไลน์ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย.

ทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อผู้สอบวัดความรู้ สอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร จะได้ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองผ่านระบบ E-Certificate