มาตรการ การควบคุม การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

ประกาศเรื่อง มาตรการ การควบคุม การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง