รายงาน covid19

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564