รายงาน covid19

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 22 กันยายน 2564