ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

“ศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง