ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top