ดร.สาธิต ให้พยาบาลใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยแบบวิถีชีวิตใหม่

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายพยาบาลยุค Disruption และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 5.0 ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยแบบวิถีชีวิตใหม่

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการพยาบาลในยุค Disruption และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 5.0 ที่โรงแรมปริ๊นซพาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพการพยาบาล และสร้างนวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนางานการพยาบาล โดยมีพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมประชุม 285 คน

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ จัดบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทันสมัย ให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น Smart Hospital และในสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งโรงพยาบาลทุกระดับได้ปรับระบบบริการเป็นการแพทย์วิถีชีวิตใหม่ หรือ new normal medical service นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัยจากการติดเชื้อ และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ  โดยเฉพาะพยาบาลที่เป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วย จะต้องปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดการสัมผัส ลดความแออัด ลดความเสี่ยงโรคโควิด 19 รวมทั้งรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก ทำให้พยาบาลต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาลในยุค Disruption และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 5.0

“งานการพยาบาลเป็นงานที่ต้องเสียสละ ดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเฝ้าระวัง สังเกตการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย เพื่อวางแผนประสานงานให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ทุเลาอาการเจ็บป่วย ขอให้นำเทคโนโลยีมาใช้ออกแบบระบบงาน สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล ให้เกิดความคล่องตัว แบ่งเบาภาระงานที่มีมากเกินกว่าอัตรากำลังพยาบาลที่มีอย่างจำกัด” ดร.สาธิตกล่าว