ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3เดือน)