EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1) มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
2. วงเงินงบประมาณ
3. ราคากลาง
4. วิธีการซื้อหรือจ้าง
5. ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
6. ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
7. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
8. เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หมายเหตุ ให้สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุจนถึงเดือนปัจจุบันกรณีหน่วยงานไม่มีการจัดหาพัสดุในรอบเดือนนั้น ต้องระบุในแบบฟอร์ม สขร.1 ว่า **ไม่มีการจัดหาพัสดุ**

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.3 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

Attachments