กลุ่มงานยุทธฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งหมด 13 อำเภอ ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการรับวัคซีนโดยมีประชาชนจังหวัดลำปางให้ความสนใจ และเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก