ตรวจATK ผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

🤧🤧ตรวจATK ผลเป็นบวก …ใจเย็นๆก่อนนะคะ…

✅เพื่อความปลอดภัยของท่าน ครอบครัว และชุมชนนะคะ

✅ 1.ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการ CoviD &Home Isolation (HI)

ประจำอำเภอ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาลใกล้บ้าน

✅2.เจ้าหน้าที่ประเมินอาการและความพร้อม

ในการดูแลตัวเองที่บ้าน

(Home Isolation ;HI) ✅3.ถ้าเข้าเกณฑ์ท่านจะได้รับการดูแล

ตัวเองที่บ้าน (HI) ภายใต้มาตรฐาน

การดูแลของแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ จนครบ 7-10 วัน ☎️ติดต่อศูนย์

ปฏิบัติการ CoviD

&Home Isolation

✅ในเขตอำเภอของท่าน

✅เปิดให้บริการทุกวันนะคะ