ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

กรณี การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร

1.) เปิดให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น

2.) ให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.
รายละเอียดดังนี้…