EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน

1.1 ไตรมาสที่3  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

2. โครงการ/แผนงาน (กรณีที่แผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)

2.1 ไตรมาสที่3  โครงการแผนการ

3. รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ

3.1 ไตรมาสที่3 สรุปผลการดำเนินงาน

4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

4.1 ไตรมาสที่3 ภาพถ่ายกิจกรรม

5. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.1 ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขึ้นเว็บ

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ PrintScreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.1 ไตรมาสที่3 EB7 ข้อ6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่และPrint Screen

7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

Attachments