EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ1. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITASที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (สามารถ Link จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้)
1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี                                                                                                                                                               7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง                                                     ไตรมาสที่ 3  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค-พค 63
7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) 
8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

ข้อ2. หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เมื่อตรวจหลักฐานตามข้อ 1.10 ที่เป็นอินโฟกราฟิก อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานและทุกภาพอินโฟกราฟิก

Attachments