ข่าวประกาศ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมแผนยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                                                                                                                                                      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมแผนยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                                                                                                                                                      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมแผนยุทธศาสตร์ที่ 4

 

ข้อ3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9

แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์