ข่าวประกาศ

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4 ข้อ1 บันทึกรับทราบและเผยแพร่ขึ้นฯ

ข้อ2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานประกอบด้วย
– ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
– การใช้จ่ายงบประมาณ
รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ก.พ. 63
รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 ก.ค. 63

ไตรมาสที่4 ข้อ2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9 ได้