ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โซลาเซลล์ หรือ Solar Roof แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (On grid) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ กิโลวัตต์ สำหรับอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕