EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

0
176

ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

ข้อ2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 วิธีการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อ3. หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ข้อ4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ5. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่4  ข้อ5 บันทึกเผยแพร่ รายงานผลการ 

ไตรมาสที่4  ข้อ5 บันทึกเผยแพร่ รายงานผลการ

ไตรมาสที่ 4 ข้อ5 รายงานผลการดำเนินงานตามก

ข้อ6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS