บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

1.ใบอนุญาตเปิดคลินิก

2.ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน

3.โครงการอาหารกลางวัน

4.เงินค่าตอบแทน

5.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์