ประชุมวิชาการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565